وينه ي دوسه د و چل روژه م

وينه ي دوسه د و چل روژه م

Saturday, September 15, 2012

سلاو له بنه ماله

ئه وا بو دو سال ئه چیت به بونه ی فیلتر کردنی سایته کانه وه نه متوانیه وب لا گه که م ئاپده یت که م.
ئیسته که روژی 26 ی شه هریوه ری سال 1391 ه من په نج سال و حه وتمانگمه و هیژایش 3 سال و پینج مانگیه.
دایکم له بیمارستان نیرسه و باوکیشم به رده وام له زانکویه. شوکر بو خوا سالی پیشو 
مالمان کری و ئه وه چوار مانگه له ناو ماله که مانداین.
هیژا قسه ی سه یر سه یر ده کات. به شیک له قسه کانی لیره دا ده نووسم.
دروز ئه کات= درو ده کات
غه ش= ره ش
په پس= چه سب
که تان ئه خوات= ته کان ئه خوات
 خولم دیت= خه وم دیت

Thursday, July 7, 2011

سلاویکی به تین بو ئه وانه ی جارجاریک له کتوپر دینه ناو مالی دلی ئیمه وه
براکه م ئیسته دو سال و دو مانگیه هیشتا جوان قسه نازانیت.
خوم نیوه ی ئه و نه ده بووم 23 به یتی کتیبی ماسی خانمم له به ر بوو.
چه ن بیره وری براکه م:
هه ر وه خت بیه ویت ئایس کریم بخوات زوانی ده ر دینیت و وه کو ئایس کریم بخوات ده کات
روژیک سه ری رو نه که که وتبوه ناو شتیک هه ر سه ری ئه له رزان و ئه یوت ئا ئا تا دایکمان وتی چیه سه ره که ی که و ته ته ناو ئه وه؟ ئه ویش وتی ئا ئا

Friday, July 9, 2010

ماوه ییکه بی ده نگم
ئه وا بو چه ن مانگ ئه چیت شتیکم نه نووسیوه
هیژا چه ن قه ده میک ده روات و له وانه یه له م مانگی پووشپه ره دا پا بگریت.
خویشم کچیکی زور بنه ماله دو ستم لیده ر هاتوه. باوکم بوه به معاونی دانشگاه ئازاد و به ته واوی سه ری شلوق بوه. زور که م دیته وه بو مالو. هیژایش به رده وام شه ئانه زور که م خه وه و دایکمی وه ره س کردوه به لام دیسان زور خوشمان ئه ویت و بی ئه و ژیانمان تال و بی تامه. به راستی کوریکی خوین شیرینه. راستی له بیرم چو بلیم ئه وا بو مانگیک ئه چیت باوکم سه ری هيژای تاشیوه و تازه خه ریکه قژی جوان ئه بیته وه. ئه و روژه ی که سه ری تاشی دایکم تا کات ژمیری هه شتی شه و گریا. منیش زور گریام و به ده م گریانه وه ئه م وت وای لی مه که بابایی ناشیرین براکه می ناشیرین کرد ئای ی ی ی ... چه ن رقیقیکیشم له کولان په یا کرده و که م که م چومه ته ناو کومه لی خه لکه وه.

Thursday, January 28, 2010

خه وم بینی و گیرامه وه
دوی شه و خه وم بینی که فه رناز هات و سه رمی کوله وه کرده وه و منیش به پیکه نینه وه له خه و هه ستام و به یانی بو دیک و باوکم گیراوه، ئه مه یه که مین خه وی من بوو


Sunday, November 29, 2009

شه وانی بیداری
شه وانه هیژا دایم ده گریت و دایکم ئیتر وه ره س بوه له گه لیا قه د ناخه ویت و هه ر ده و هه ر ده گری بابیشم له ژین بیزار بوه بلیی روژیک بیت و ئه وان رزگار بن له ده سمان، پیم وانیه ئه و روژه قه ت بیت.


Sunday, October 25, 2009

گغه و بفه ی هیژا
براکه م چه ن روژه گغه و بفه ئه کا جار وایه هاوار ئه کات داداااااااا من زورم خوش ئه ویت چونکوو له وروژه وه ئه و هاتوه من له مالو ته نیا نیم و کاتیک ئه چمه ده ره وه به بابه م ئه لیم با بچینه وه بو مال من بیتا قه ت هیژام. هیژا به یانی په نج مانگ ته واو ده کان


Monday, August 31, 2009

هار و هاجی

براکه م له م روژانه دا چوارمانگی ته واو کردو چوه ته ناو پینج مانگه وه به لام دیسان جار جار لی ئه ده م هه رچه ن خوشیشم ئه ویت
دایکمان ته واو گیری کرده به ده سمانه وه و دایم په شیوه حالی و زور جار به ده ستمانه وه ده گری. برا جوانه که م دلی دیشیت تاکوو ئیسته دو جار بردومانه بو شاری ته وریز و له م روژانه دا بو جاری سیهه م ئه یبه ینه وه توخوا دوعای بو که ن زوو چاکو بیت. من هه میشه نویژ ئه که م ئه لبه ت ئه گه ر ده ستنویژه که م وشکه وه نه بیت یان ورد نه بیت دورعای بو د ه که م و ئه لیم خوایه به به که مان خوشو بیتو خوایه


Sunday, May 24, 2009

شه ری برا کوژی
له گه ل براکه م زور جار به شه ر دیم و لیی ده دم ئه و به سته زمانه ش هه ر نازانی سوچی چیه و گوناهی چیه که ئاوا ده که ویته به ر په لاماری من

Tuesday, May 5, 2009

بوم به داده
له روژی په نجی گولانی سالی هه شتاو و هه شتی هه تاوی کات ژمیری یه ک و پازده چرکه بوم به خاونی برایه ک و ناومان نا هیژا ئیسته من ته نها نیم و بوین به دو خوایه شوکر شوکر شوکر

Thursday, February 26, 2009

قسه سه یره کانی هیدیکا به ر له دوو سالان
ئه وه چاوت ئارایشگا کرده
وه ختیک خوی ته ر کردبوو و دایکی بردی بو شوستن ئه یوت" مه مان ئه وه پیم نالییت ته ریقو نابیت دانارزیت به قه د باوام ئه بیت میزت کرده به خوتا
روژیک باوکی هاتو بو مالو وتی بابایی ئیسحالم باوکی وتی باشه داده گیان هیدیکا وتی ئه ی نایه ژیت به قوربانت بم!!
میوانمان هات چاوی بریبوه ناو چاوی وتس ئه وه بو لیوت سوور کرده


Tuesday, February 17, 2009
بوم به دو سال


روژی بیست و حه وتی ریبه ندانی سالی هه شتا و حه وتی هه تاوی جه ژنی له دایک بونی من بوو بوم به دو سال و چومه ناو سی ساله وه


Tuesday, November 18, 2008


بووم به بیست و دو مانگ

شوکر بو خوا گه وره بوگم هه مو قسه ییک ده زانم ئه لیم هین وازم لی بینا فه رموو خواییش ئه که م به کورتی هه موشتیک ده زانم به لام هه ر له ر و له ر و اغه ر ده بم

Saturday, September 13, 2008

گه وره تر بوم و له ر

ئیستا سالیک و شه ش مانگ و بیست و حه وت روژمه، له ر بوگم به لام بریک بالام کیشاوه، مانگی ره مه زانه و هه مو پارشیویک له گه ل باوک و دایکما هه لده ستم و به یانیانیش به ر له وه ی بائکم بچیت بو سه ر کار قیت له پالیا دا ده نیشم و هه ر که ده روات ده گریم. وشه کان به جوانی ئه لیم و داخوازه کانم ئه زانن. چه ن روژیکه بو دایکم گرفتیک پیش هاتوه که دو عای بو ده که م گرفته که ی نه مینیت. ئه ی خوا........................ یاری بده

Sunday, August 3, 2008

چوم بو کرماشان
روژی سی شه ممو من و دایک و باوکم چوین بو کرماشان و له وی تاق بوستان و بیستون مان دی و په نج شه نبه چوینه سنه و ئیواره که ی ها تینه وه

Saturday, July 26, 2008

یه که م شانو

روژی پینج شه ممو له گه ل باوک و دایکمدا چوین بو دیتنی شانوی "زاوای زاوا" باش بو به لام زور به دلی من نه بوو. هه ر بویه دوای چل ده قیقه ییک ده ستم کرد به گریان و رویشتین

Tuesday, July 1, 2008

له پلیکان سه ئه که وم
چه ن روژیکه له پلیکان سه ر ده که وم

Sunday, June 8, 2008

پام گرت
چه ن روژیکه پام گرتوه و ری که وتوم له ر و لاغه ر بوم به لام هه ر وه کوو جارانم خراپ تر نه بویتم باشتر نه بوم هه ر به شه وا نا خه وم و روژانیش زور بیقه رارم

Sunday, May 4, 2008

چه ن قه ده م ئه روم
ئیمرو من چوارده مانگ و هه ژده روژمه چه ن روژیکه ئه توانم تا شه ش حه وت قه ده م بروم و نه که وم له وانه یه له م روژانه دا پا بگرم و دنیا به فروز بینیم ئا ئاه ئامه خه ت ئامشه نیشان ئه لبه ت کچیکی باشم لی ده دیت

Tuesday, April 22, 2008

گه وره تر بوم
من ئیستا چوارده مانگ و یه حه فته مه گه وره تر بوم، ده م و چاوو و گوی و که پو و ددان و ده ست و پام ئه نا سم و ناویان ئه یه م و ئه گه ر ئه لین کامانن نیشانیان ئه ده م.

Tuesday, April 8, 2008

هاتینه وه بو سه قز
یه ک مانگ ئه بیت هاتوینه ته وه بو سه قز ، هه ر که ها تینه وه هه مومان نه خوش که وتین، دایک و باوکم سه رمایان خوارد و خویشم نه خوشی سک چوون و هه لهاوردنه وه ییکم خوا توشی که س نه کا و دوای ئه وه ش سه رمام خوارد و به ته وای بیست و پینج روژه نه خوشم
باوکم له سه قز بوه ته ماموستای زانکو، به لام به زیاد نه کرد له و روژه وه هاتوینه ته وه هه ر خه ریکی ده رس و ده وره و زور ناتوانیت من بدوینیت

Saturday, March 15, 2008

له به رزايي سه ر ده كه وم

له روژي بيستي ره شه مه وه له به رزايي چيشتخانه ي ماله وه به سه ر ده كه وم و ديسانه وه سه لماندم كه من ئه توانم

Saturday, February 16, 2008

جه ژني له دايك بون

ئيمرو بيست و حه وتي ريبه ندان سالروژي له دايك بوني منه من ئيمرو يه ك سالم ته واو كرد و له ده س مانگ و روژ رزگارم بوو ئاي مردم ئه ونه وتيان يه ك مانگ و دو روژيه په نج مانگ و شه ش روژيه ده مانگ و ده روژيه و.... ئيسته ده بيت بلين ساليك و يه ك مانگيه ساليك و .... ئه يچي گه وره بوم ئيسته بو خوم قسه ي گه وره گه وره ده كه م به باوكم ئه ليم ئاده و به دايكم ئه ليم ئايه ته له يفوني ئه ليم ئه لو و جوان و شيرين داواي ئاو ده كه م ئيمرو به ياني بردميان بو واكسني يه ك سالان و واكسنه يان كردم له بيهداشت وتيان له پاي مانگي پيشوو هيچ حه تتا بايه ي يه ك قران و يه ديناز زورم نه كرده و بالا و قورسي م فه رقي نه كردوه دويني شه و به بونه ي ئه وه وه كه هه يني بوو و مه س و كار ئه يان تواني بين بو مالمان جه ژني له دايك بونيان بو گرتم و چه ن خه لاتيكم بو هات دو بوكه شوشه و دو دانه ليباس و خرخاليكي ته لاي گه وره و پيلاويك و كه ميك پاره

Thursday, February 7, 2008


ئه ژين

چه ن روژيكه ئه ژيني ئاموزام هاتوه بولاي دوكتور و هاله مال ئيمه ئه ژين ده مانگ له من گه وره تره پيره كه چوين بولاي دوكتوره كه ي من دوكتور وتي لاغه ره به لام بالاي باشه دوينيش چون بو لاي دوكتوري ئيسقان و و تبوي هيچي نيه و پاي سالمه

من جار جار ليباسه كه ي ئه ژين ئه گرم و له گه لي ياري ده كه م له و روژه وه ئه و هاتوه من شادترم و زور شت كه جاران نهمده خوارد ئيسته ئه يخوم ئه ژين هه رچي شت و مه كم هيه بردويه تي بو خوي و نايدات به من چي بكه م ميوانمانه و مانگيكي تر كه منيش ئه چمه وه وبو سه قز قه ره بوي ئه كه مه وه و منيش مالي كاول ئه كه م له م به شه دا ئه توانن وينه ي ئه ژين ببينن

Sunday, January 27, 2008

دل ئيشه ي سه خت
يه ك حه فته يه دل ئيشه ييكم گرته ئاماني لي بريوم شه وانه هه ر ده گريم خه وي چي و مه وي چي دايك و باوكيشم شيت كردوه بو ئه يه لم بخه ون به تايبه ت ئه و دايكه بيچاره م ته واو ماندوو بوه به ده ستمه وه ئيتر نازانن چيم لي كه ن بريار وايه بمبه ن بو لاي پسپوريكي تري مندالان ئه ونه يش ده واو و دهرزيان پيم داوه زگم به ته واوي سه ري لي شيواوه

Wednesday, January 23, 2008

زگ ئيشه ي پر ئيش


دوي شه و كه شه وي دوي ريبه ندان بوو هه تاكوو به ياني له ئيشي قه بزي زگمدا گريام و خوم هه لپيچاو و دايكي داماويشيم هه ر به ديارمه وه بوو ئه مرو ئه مانه ويت بچين بو لاي دوكتور بزانين ئه توانيت خاسم كاته وه يا ئه مشه ويش شه ونخوني بكيشم دداني پينجه ميشم له سه ر پوكي سه روم خه ريكه سه ر ده ي دينيت تا له بيرم نه چوه باوكم بوه ته ماموستاي زانكو و مانگي ره شه مه به ماله وه دهچينه وه بو سه قز و منيش له ده س

Monday, December 31, 2007

خوم دائه نيشم

يله دوينه وه وه ختيك به ده ما خه و توم به ياري ده ستم خود دائه نيشم بو يه كه م جار كه ئه و كاره م كرد قريشكه ي پي كه نيني دايك و باوكم چو بو ئاسمان و به چه پله ييكي توند هانيان دام بو باري دو هه م و ... ئه و كاره بكه م بويه باوكم ئه يوت پيم قاره مان قاره مان ئه ي وه ل

Saturday, December 29, 2007

ياري كردن

دويني هه شتي به فرانبار له گه ل دايك و باوكم خه ريكي ياري ده بوم فير بوم خوم ده خه م به سه ريانا و ده قريشكينم دويني ئوتوي ده كرد وهوشي لاي من نه بوو منيش به خشكه خشك چومه له پشتيه وه ده ستم برد بو ئوتوه كه بزانم چي يه نه مزاني داخه له وانه بوو ئوتوه كه بخه م به سه ر پاما ئه لبه ت كه وتيش و يك زه رره يشي سوتان به لام توقله ي نه كرد و زو چاكه وه بوم

Wednesday, December 26, 2007

به ره و لاغه ري

ته واو لاغه ر بوم ئيمشه و ديسانه وه ده چين بو لاي دوكتور به لكو ده رمانيكم بو بنوسيت كه ميك چاك ببمه وه

Tuesday, December 25, 2007

دداني چواره م

له روژي سيوه مي به فرانباري هه شتاد و شه ششي هه تاويدا دداني چواره مم له پوكي سه رومه وه سه ري ده ر هينا
ديسان شه وانه هه ر ناخه وم و ده گريم و ده گريم

Sunday, December 9, 2007

به ره و خاس بوون

شوكر بو خوا خه ريكم چاك ئه بمه وه دوعام بو كه ن دواي بيست و يه ك روژ نه خوشي سكچوون چاكو بمه وه سپاستان ده كه م

Friday, December 7, 2007

دداني سيهه م

سيهه مين ددانم له سه ر پوكي سه روم روژي دوانزده ي سه رما وه ز ده ر هات و چوارمينيش له ريگه دايه

Thursday, December 6, 2007

Wednesday, December 5, 2007

به رده وام نه خوشم

ژيانم پر له ده رده و نامورادي به هه لكه وتيش نه هاتم توشي شادي هه ر نه خوشم سك چوون ئاماني لي بريوم من ئه زانم له سه قز كردميانه چاوه و هه ر ئه و شه وه له مال مامه سه عدي له وانه بوو بتليقيمه وه جا باسي ئه شه وه
ئه و شوه ميواني مال مامه سه عدي بوين خه ريك بوو شاميان ئه خوارد من له به يني دايك و باوكمدا دانيشتبووم و له بان سه رما ره خت ئاويزيك بوو پر له ليباس و كاپشين دايكم وتي بزانم كچه كه م ته ر نيه و به رزي كردمه وه و خستميه باوه شيه وه تا بزانيت ته رم يان نه دواي چه ن چركه ييك بو ره خت ئاويزي چل كيليويي ريك به سه ر ئه و جيگه يدا كه من دانيشتبوم كه وت و خوا ره حمي كرد له و وه خته دا من نه بووم به كورتي هه رچي چيشت له ويادا بوو رژا و دايك و باوكم خوينيان تيا نه ما

Saturday, December 1, 2007

گرياني نيوه شه واني من

ده گريم بو ئه و خه وه ي كه و توه ته چاوت ئاغه گيان بو ئه يه لم كه س بخه ويت شه وانه دو هه زار جار به گريانه وه له خه و هه لده ستم ددانه كاني سه روم خه ريكن ده ر دين و ليومي ئه ستور كردوه ته وه هه ر گرو ده گرم ده گيرم ده نوكينم نين تا ببينن چون كردومه ته روژي خوم ديسان كه ميك له ر بوم هيشتا ناتوانم گالكي بكه م حه ز ئه كه م هه ستم بروم به لام ناتوانم

Saturday, November 24, 2007

چواري سه رما وه ز

له دوينه وه هه ره كمه گالكي بكه م به لام ته نيا بو چه ن ساتيك ئه چمه سه ر پام و ناتوانم ئه خه ر نه خو شيني سك چون و ئيسحالي واي له ر كردوم هيزي لي سه ندووم ئيسته بمبينن هه ر نايشم ناسن له وانه يه هديكاييكي بي كا بم يا كاييكي بي هيديكا بم

Wednesday, November 21, 2007

سه ره تاي مانگي سه رماوه ز

سه ره تاي مانگي ئازه ره له زوه وه نه هاتوم مالپه ره كه م بنوسم چه ن روژيكه ئيسحالم و هيچ حالم نيه دويني چوين بو لاي دوكتوره كه م چه ن پودري ئيسحالي بوم نوسي

Monday, October 15, 2007


هشت ماهگي

امروز بيست و سوم مهر ماه هشتاد و شش است من سه روز ديگر هشت ماهگي را به پايان برده و وارد نه ماهگي مي شوم روز به روز دنياي عجيب دور و بر خودم را بيشتر درك مي كنم دندانهايم در حال سوراخ نمودن لثه هايم هستند گاهي تب مي كنم گاهي سرخ مي شوم و گاهي زرد تازگي ها مي خواهم گلويي صاف كنم و آوازي سر دهم اما صدايم گرفته شبها خيلي دل درد دارم و شايد ده تا بيست بار با گريه و زاري بيدار مي شوم و مادرم را هم بيدار ميكنم گوشم هم كه به حرفم گوش نمي دهد و ساز خودش را مي زند و همچنان درد مي كند خلاصه روزگار غريبي است بجز چند عروسك چيزي براي سرگرمي ندارم روروك هم كه با بهانه هاي واهي اينكه در راه رفتم اختلال ايجاد مي كند نگرفتند امروز بابا قراره چندتا توپ خوشكل واسم بگيره چند توپ دارم قلقليه ن سرخ و سفيد و آبيه ن من اينارو نداشتم مشقي هم ننوشتم توپ يكي رو ديدم اين ور اون ور پريدم بابام دلش واسم سوخت دست توي جيبش نمود من صاحب توپ شدم از خوشحالي خوب شدم

هوا كمي سرد شده و تو خونه بخاري را بخاطر من روشن كرده اند

جايتان خالي دو روز قبل عيد فطر يا جه ژني پيروزي ره مه زان بود و رفتيم ديدن فاميل صبحش كه بابايي زنگ زد خونه مادر بزرگ زبون بسته بينواي بيچاره عمه ام زار زار چو باران ابر بهار گريه مي كرد كه چرا هيديكا واسه عيد نيومده و دلم هواشو كرده آخه طرفاي شهر مامان بابا عيداشونو خيلي مهم مي گيرند و دوست دارند همه اعضاي خونواده دور هم باشن خلاصه قسمت شد نريم و اينجانبه نيز اين همه تو ماشين اذيت نشم بالاخره ماييم ديگه

Wednesday, September 12, 2007

غيبتي طولاني
بعد از يك ماه غيبت صغري امروز به وبلاگم سر زدنم تا آنرا بروز نمايم مي خواهم گاهي به زبان فارسي نيز بنويسم چونكه اين زبان نيز يكي از زبانهايي است كه بايد به آنها گويش نمايم الان كه بيست و يكم شهريور است من شش ماه و بيست وپنج روزمه ديروز تازه ياد گرفتم بگم نانا ببب ددددد ديگه مي خوام حرف بزنم ديگخ مي خواهم درد دلامو بگم مامان و بابا خيلي منو دوست دارند مامان مي گه دونيام تواي هيديكا جان خيلي خوشرو و صميميم يك هفته ايه جيغ هم مي كشم همونا كه مي گن جيغ بنفش ديروز عمم از شهرستان اومد خونه ما واسه دكتر اومده آخه زبون بسته پوست صورتش يه كم خراب شده مي خواهد دكتر باريك بين با دواهاش درستش كنه فردا ماه رمضون شروع ميشه و دايه و باوه مي خوان روزه بگيرن خدا قبول كنه ايشالله شايد فرجي شد و بعد از ماه مبارك دوباره ما را سوار بر ماشين كردند و اذيت نمودند و شهرستاني رفتند خدا را چه ديدي اگر بنزين داشته باشيم مي رويم بدانجا كه مي گويند موطن مامان و بابا است

Monday, August 6, 2007

ميلوره و ميشوله
ئاي ي ي ي له سه قز ميلوره و ميشوله كوت كوتميان كرده ته وه ته واو پاوپلم زه خمي و خويني بوه من چي بكه م به ده سيانه وه نايشتوانم و نازانم خوم بخورينم كه سيش نيه به ياريمه وه بگات ئاي بابه زو كه بمبه ره وه بو مال خومان

Sunday, August 5, 2007

چوارده ي گه لا ويژ
ئيمرو هام له مال دايه گه وره م ئامه خانم چومه ته ناو مروواني كومه لايه تيه وه واته ئيجتماعي بوم مال خالو حه مه ساله ي باوكم هاتن بو لام شاهويان كه كوريكي له سه ر خو و ده رس خوينه هاتوه بو لاي من ئه و مندالي ساواي زور خوش ئه ويت ئيمرو له گه ل دايكمدا ئه چين بو مال دايه گه ره كه ي ترم لاي ئيواره ته له يفوني له گه ل باوكمدا قسه م كرد و هه والمي ده پرسي و منيش راپورتي ئيمروم بو وت ئيتر پيتان بيژم كه

Saturday, August 4, 2007

دوازده ي گه لاويژ
ئيمرو كات ژميري يازده ي نيوه رو چوينه وه بو زه ماوه ند ئه مجاره هه ر هه موي قه و مه كانم بوون كه ميك ساوه زم ببوه وه و لاي چه ن كه سيك ئارامم ده گرت و چه ن كه سيكيش گله ييان ده كرد كه ناچم بولايان و باوكم ئه يوت هيشتا سوشياليزيشن يان ايجتماعي نه بوم و تازه له غار واته ئه شكه وت هاتومه شار زور كه س هه ر چاويان به لاقه خرپنه كانمه وه بوو و ئه يانوت چه نيك گوشتنه به لام خوداي گه وره چاوه ي ئه وانه ي وا چاويان پيسه له من دوور ئه خاته وه ئاي خودايه من چه نيك خوشم ئه وييت كه ئه گات له منه لاي ئيواره باوكم به ته نيا چووه وه بو تاران و به هه وه ل جار چه ن روژيك ليم دور ده بيته وه من تا سه ي ده كه م هه روه ها كه ده زانم ئه ويش تا سه ي دوري من ده يسوتينيت باوكم ئيشا اللا حه فته ي داهاتوو ديته وه بولامان و ئه مانباته وه بو تاران

Wednesday, August 1, 2007

نوي گه لاويژ
ئه مرو خالو ئاواتم چوه وه بو سه قز كاره كه ي دروس نبوو له سه قز زه ما وه نه و له وه ئه چيت بچينه وه ئايييييييي له ده س زه ماوه ن و ماشين سواري من ناتوانم من ماندوم من نايه مه وه به رم به ن وازم لي بينن ئه ي خوا من نامه ويت بيمه ناو زه ماوه ن خه لكي بمگرن و شه ق ته ق ماچم كن و بمليسنه وه ئه ي خوا چي بكه م من له سه فه ر ماندوم يه ك مانگم بوو بو نه وروز چوينه وه بو سه قز سي مانگم نه بوو بردميانه وه بو شايي خوشكي دايكم ئازيزي سروه ئيسته يش ئه يانه ويت دواي پينج مانگ و نيو بمبه نه وه بو زه ماوه ني خالوزاي دايكم به ناوي خه بات كه پي ئه لين حه بات ئاي دايه و بابه شيت بووم به ده ستانه وه

Tuesday, July 31, 2007

حه وتي گه لاويژ ئيمرو دايك و باوكم منيان برد بو بازار و كاليسكه ييك و چه ن ده ست ليباسيان بو كريم كاليسكه كه م زور جوانه به لام وه ئه كه ن كه ميك ده ترسم كه ميك گه وره بوگم گروو ده گرم زياتر ئه مه ويت له باوشم گرن به لام شيوه م زور نه گراوه و هه ر وه كوو جارانم

Tuesday, July 24, 2007

شازده ي پووشپه ر
دويني چوين بو سه عاده ت ئاوا گه ره كي باكوري تاران بو لاي دوكتوره كه ي دايكم دايك ده يوت ئه م دوكتوره دوكتوره كه ي منه ئه و وه خته ي له دونياي ده روني دايكمدا بووم
گه ره كي سه عاده ت ئاوا فينك بوو من و باوكم له شه قامه كه ي به ر دوكاني دوكتوره كه پياسه مان ده كرد سه ياره كه ي باوكم فه نه كه ي خراپ ببو و زور زو گه رمي ده كرد و له وانه بوو نه مانگه يينيته مالو
من گه وره بوم به دواي ده نگ و ره نگه كاندا ده گهر يم خوشم له تابلوي ره نگي ديت باوكم ئه مرو سي كتيبي حيكايه تي مندالانه كه ره سمي جوان جواني تيايه بو كريم و من زور خوشم لي ده ن و به ده ميانه وه قريشكه ي پي كه نينم ديت ئه ي له خوم هه ر له ئيسته وه بوم به كتيب خوين و لا په ره كان ده كه م به رينويني ژيان

بيست و دوي پووشپه ر
كات ژمير يازده و نيوي شه و توانيم هه لگه ريمه وه دايك و باوكم به كاره ي من زور خوشحال بون و له خوشيانا قريشكه ي پيكه نيان له ناخي ده رونيانا گه شكه ي ده كرد بريارم دا هه مو جاريك شيرينكارييكي نوي له خوم نيشان ده م تا ئه وان خوشيان لي بيت

بيست و سيي پووشپه ر
چه ن وه ختيكه زور ده ستم ئه مژم دوي شه و له باوشي باوكمدا دانيشتبوم و ده ستي ئه وم ده مژي دواي چه ند ده قيقه ييك قامكي باوكم ئه ونه مژي ته زي كرد باوكم ئه يوت چون ده ستي خوت دايمه له ده متايه و ته ز ناكات منيش خو نه م ئه زاني ته ز چيه و هه ر وا سه رم را ئه شه كان

دوي گه لاويژ
ئيمرو و دويني شه و زور گريام ناوزگم ديشا تا به ياني سه د جار هه ستام و گريام و هاوارم كرد و دايكيشم هه ر به ديارمه وه بوو چه ن وه ختيكه خوم هه ل ئه گه رينمه وه و جار وا هه يه به دهم خه ويشه وه ئه و كاره ده كه م و خه به رم ده بيته وه گروي زور ده گرم و دايمه حه ز ده كه م له باوه شا بمگه رينن ئيسته پينج مانگ و پينج روژمه (159 روژ ) ئيمرو ئاگادار بوين كه ئه ژيني ئاموزام دواي يه ك سال و چوار مانگ هه لئه سيته پاو و خه ريكه پا ده گريت به خه به ره بنه ماله ي ئيمه زور خوشحال بوين يه ك حه فته يه خالو ئاواتم ها له مالي ئيمه هاتوه باوكم كاريكي بو بدوزيته وه و باوكيشم له هه ولايه يان له ئيداره ي خويان يان له جيگه ييكي تر كاريكي بو بدوزيته وه دوعاي بو ده كه م زوتر دامرزيت

Tuesday, July 3, 2007

يازده ي پووشپه ر
دويني شه و دايكم هه ردو ده ست و هه ردوو پامي به رزه وه كرد و بردميه سه ره وه و به و كاره ي كه ميك ئيشم پي گه شت به لام زياتر ترسام و تا دو سي كات ژمير دواي ئه وه ش هه ر ده گريام
نيوه شه و دو جار له خه و هه ستام به لام به ياني شوكر بو خودا كه ميك باشتر بوم
من ده ترسم له به ر زايي من ده ترسم له ته نيايي من ده ترسم ئه لين كه ناسك نارنجيم من ده ترسم به ده س خوم نيه و وا فيريان كردوم باوك و دايكم ئه بيت ئه م عاده ته م بگورم ئيتر وا زو من نه ترسم به لام ئه ترسم نه توانم ئه م ترسم له خوم دوره وه كه م

Sunday, July 1, 2007

هه شتي پووشپه ر
دويني شه و هه ر نه خه و تم و گريام و ده نگم هات و نه مهيشت دايكيشم تا به ياني بخه ويت و به ته واوي په روشيم كردبوو سبه ي باوكم كه ميك لاما ويستا و چو بو سه ر كاره كه ي ئه وان ديسان نازانن من چيمه و كويم ديشيت ئاخ له ئيشي ده روني ئه ويش ئيشيك كه س پيت نه زانيت

Saturday, June 30, 2007

حه وتي پووشپه ر
ئيمرو دايكي دايكم چوه وه بو شاره كه ي خوي مالمان چول بوو و ماينه وه خومان من جيگه ي واكسينه كه م سفت بوه و ديشيت و به و بونه وه جار جار ده گريم و گرو ده گرم ئيسته من 130 روژمه پا دا ده نيم و دايك و باوكم به دانيشتانه وه دام ده نين خه لكي ئه لين نابيت دامنن به لام ئه گه ر دامنه نن ده گريم
شه وانه كه م ده خه وم و دايكيشم هه ر به ديارمه وه دا ده نيشيت حه و تويي پيشو ئاويشيان پي ئه دام به لام ئه م حه فته ته نيا جاريك ئاويان دامي هه وا گه رمه و په خشه كوره جار جاريك ديت و گوشتم ئه گه زيت و ئازارم ئه دا ئيمرو باوكم توري دا له په نجه ره كان تاكوو ئيتر نه توانن بينه ماله وه به لام ئه وان سه گن و ديسانه وه ويزه ي باليان ديته ناو هوده كه مان له وانه يه هه ستم و باوشيك ته پاله بسوتينم تا دوكه له كه ي بيانتارينيت به لام چي بكه م كوا ته پاله؟

Wednesday, June 27, 2007


بيست و حه وتي جوزه ردان
سلاميكي گه رم بو هه موو ئه و كه سانه ي سه رداني ئه م مالپه ره ده كه ن دويني شه و ديسانه وه چومه وه بو لاي دوكتوره كه م باو كم له دلي خويه وه ئه يوت له ناو ئه ساوانه ي دا كه هاتن بو لاي دوكتور هيديكا له گشتي جوان تره دوي يه كات ژميريك چوينه ژروي دوكتور و ئه و وتي سينه م خس خس ئه كات موعاينه مي كرد و ديسانه وه ي باوشيك يه عي بوم نووسي ( مه به ستم ده واي تاله) دوكتور ئه يوت خروسه كي گرتوه باوكم واي ده زاني خروسه ك نه خوشين نيه و گه مه ي دايكانه له گه ل منالاندا يان دوعاييكي بيهوده يه دواي ئه وه له ده واخانه ده وامان گرت و چوينه وه مال باوكم چوو بو گاراژي شار ئا خه ر دويني شه و ئامه خانمي دايه گه وره م له گه ل ميمكمدا (شه يدا خانم) هاتن بو مال ئيمه زور زورم پي خوش بوو شوكر ئه يانه ويت يه ك مانگيك له مالمان بن تازه دواي ئه وه ش دايه گه وره كه ي ترم كه ناوي خه ديجه خانمه ديت بو مالمان ته واو سه رم قال ئه بيت و به بونه ي ئه وانه وه ده چمه ميواني كه س و كارم


بيست و نوي جوزه ردان
دايه گه و ره و ميمكه شه يدام هاتن بو مالمان زورم پي خوش بوو دويني پيكه وه له مالو بوين و ميوانيشمان هات( مامه كامران و ژنه كه ي) له كات ژميري شه شي ئيواره دا بومه له رزه يه ك تاراني له له رزان له ترسان هه مومان چوينه كولان چه ن بنه ما له ييكي تريش هاتبونه ده ره وه تازه مندالي بچكوله ي دراوسي كه ي خواري خومانم دي من جوانتر بوم دواي چه ن ده قيقه ييك چوينه ما له وه بهلام هه ر هه مومان له ترسانا سه رمان به دوه ر ميشكماندا ئه خولاوه و وهك كارتونانن چوله كه كان به ده وري سه رمانا جيكه جيكيان ده كرد خه به ر ئه يوت سه نتري بومه له رزه شاري قوم بوه و له رزه كاني گه يشتوه ته شاري تاران ئه م شه و له ترسانا چاك نه خه وتين دايكي هه ژاري بي ئازاريشم زور زور نه خوش كه وت و نيوه شه و له ئيشي سه ريا به كول ئه گرياو و هاواري بو باوكم هينا به ياني من زور ئه كوخيم و دايكيشم زور په روش بوو باوكم ئه بوايه بچوايه بو سه ر كار به لام زو زو زه نگي لي ئه دا و هه والماني ئه پرسي ديسانه وه برياريان دا بمبه نه وه بو لاي دوكتوره كه م هاوار و داد و بيداد له ده رزي و ده رمان و ژان هه ر ئه يكه ن به قورگمدا تا بمكه نه وه به مرووه كه ي جاران


چواري پووشپه ر
ئيمرو ميمي و دايكم منيان برد بو واكسه ن ئه ي خوااااااااااااااااااااااااا وتم نه خوشم و نامبه ن به لام بردميان و ده رزي دوكتوري نامه رد( ئه لبه ت ژن بوو) وه ك نه شته ريكي كتوپر داي له رانم به لام ئه لين ئيسته ئيشيكي كه مم بيت باشتره تا چه ن سالي تر خوانه كه رده نه خوش كه وم و ئيشه كانم زياتر بيت

Monday, June 11, 2007

بيست و دوي جوزه ردان
زور زور زور.... نه خوشم سه رمام خواردوه به توندي ئه كوخم به توندي ئه پژمم كه پوم وه كوو پلوسكي روژاني باراني دياراني ئاراني شور شور ئاوي لي ئه تكي ئارامم لي براوه ئه مه يه كه مين جاره كه ئاوا نه خوش ئه كه وم له سه د و پانزده روژه ي ژيانم دا نه خوش كه وتم به لام نه خوشينيكي زور ناخوش باوكم ئه ليت خه تاي خويه تي كه من نه خوش كه وتم و ئه گه ر ئه و سه رماي نه خواردبا منيش نه مده خوارد دويني زور په روش بوو بو من له و انه بوو دانيشيت و به كول بگريت بو حالي زاري من
ژنه فتم دور با له يل زوكامه شه ن دوشوار بالاي نه ونمامه شه ن
هه ناره كه ي دل پر ج دانه ي ئيش پيشياي كوره ي نا عه شق ويش
به نوكي موزن سوراخه ش كه رو به گه رمي نيشان ده ماغه ش ده رو
مه و له وي تاوه گوزي

دويني شه و كات ژميري ده چوين بو لاي دوكتوري مندالان خانميكي زور له سه ر خو پيشتر ده چومه لاي چه ن دوكتوريك به لام ئه وان كه ئه يانويست موعاينه م بكه ن وه ك بابوله هه لميان ئه چه رخان و به زور ده ميان داده چه قانم و داريكيان تي ده چه قان تا قورگم تماشا كه ن و به ئه نقه ست زگميان توند ئه گوشا ئه و ساش هاوار و داد و گرياني منيش ده چوو به ره و ئاسماني خوا و له م ناوه دا ته نيا دايك و باوكم ده هاتن و ژيرميان ده كرده و له باوه شيان دا ئارامم ده گرت به لام ئه م دوكتوره ي دويني شه و هه وه ل وه ختيك ناومي بيني وتي ئه كريت بلين ناوي چيه؟ دايكم وتي هيديكا دوكتور وتي هيديكا ياني چي؟ دايكم وتي ياني ئارام و له سه رخو دوكتور وتي چه ن ناويكي خوشي هه يه وه ختيك موعا ينه مي ده كرد له سه ريشه وه به بوكه شوشه ي ده نگ دار و جوان سه رمي قال ده كرد و گرياني له بيرم ده برده وه وه ختيك ويستي ناو گويم و ده مم ببيني وتي دايكم له باوه شي دا دامنيت و منيش دانيشتم و دوكتور زور به ئارامي گوي و ده مي موعاينه كرد دواي ئه وه خستميه سه ر ته رازوه كه و كيشامي ئه وجا وتي هوشتان پيوه بيت سورو كرياو نابيت بخون مرووي جگه ره يي نابيت لاي بيت بوگه ني ئودوكولون و ئه وانه نابيت بيت ده رما نه كاني سه ري وه ختي خوي پي بده ن ئيمه ش دواي مال ئاوايي چوين بو ده رمان خانه و ده رمانه كانمان كري و چوينه وه بو مال يه كيك له و دره مانانه م پي خوش بوو و به جوانيش خواردم
ئه ليم بليي زو چاك ببمه وه و وه كوو جاران پي كه نينم گوي نه ياران بهه ژيني و ببيته سوكنايي دلي باوك و دايكم
خوايه باوكيشم نه خوشيني ناوزگه كه ي زوتر چاكو كه ي خوايه هوشت پيمه وه بيت خوايه ئاگات له رامان و نيگاي بي گوناهي منه وه بيت خوايه خوايه

Sunday, June 10, 2007

بيست و يه كي جو زه ردان
چه ن روژه باوكم نه خوشه نايه ت بو لام و منيش وه كوو جاران به ده ميه وه پي نا كه نم
خويشم له دوينه وه كوخه م گرتوه له وانه يه سه رمام خواردبيت باوك و دايكم به كوخه كانم په روش ئه بن به لام پيان ده ليم ئه ز كچا كچا كوردايه قه ويم و ئيشه للا هيچم لي نايه ئه ي باوه و دايه ئه ي باوه و دايه

Friday, June 8, 2007

نوزده ي جوزه ردان
دويني روژي هه يني 18 ي جوز ه ردان بوو باوكم زور نه خوشه و زوكامه كه ي زياتر ببوه وه
منيش هه تا له باوه ش لاميان ئه برد ئه مقيژان و ده گريام
ئه وان نازانن بوچي ده گريم پييان وايه قاچم ديشيت
له گرياني مندا باوكيشم نه يتواني بنويت و به ياني شه ممو ماندوو و نه خوش چو بو سه ر ئيشه كه (كاره كه) ي
خوايه باوكم خاسو كه ي و وه كوو جاران به ده ورمدا بچرخيت و قسان بكات
ئاخر دو سي روژه راپورتي روژانه ي پيم نه داوه و له گه لمدا قسه ناكات و منيش له وانه يه ي قسه كاني پيشووم له بيرو چيت هه ر چه ند دايكي خوشه ويستم له گه لمدا ئه دويت به لام پيم خوشه باوكيشم راپورته كانيم بو بليت

Wednesday, June 6, 2007

شه وي نه خوشين هه فده ي جوزه ردان
دوي شه و هه تا به ياني سه د جار له خه و هه لسام و دايكي بيچاره م هه ر نه خه وت و خويشي نه خوش بوو و ته
واو بيزارم كردبوو ئه لبه ت باوكيشم زوكامي بوو ئه بوايه بخوتايه به لام به بونه ي منه وه ئه ويش هه ر خه به ر بوو ئه وان نازانن من چيمه و منيش هه ر كه ده خه وم كه ميك ده ستم ئه مژم و دواي ئه وه به قيژه قيژ و به گريانه وه له خه و هه لده ستم به راستي ژيني مندالي ژيانيكي زور ناخوشه كه س له ده ردت نازاني كه س نازانيت بوچي ده گريت بوچي نانويت بوچي خوت ئه پيچينيت بوچي...... بوچي

Tuesday, June 5, 2007

شانزده ي جوزه ردانچه ن روژي پيشوو پشوي باوكم بوو و له ماله وه بوو. شه وي هه وه ل پيكه وه چوين بو ميواني. باوكم كه ميك سه رماي خواردبوو و قورگي ئيشامن به تازه يي فير بووم جوريكي تر ده خه وم و خوم ئه خه م به لاي چه پما و دواي كه ميك كه ناتوانم بيمه وه جيگاي خوم و نه فه سم توند ئه بيت ئه كه ومه گريان و خه به رم ده بيته وه
دوي شه و خوم هه لگه را نه وه و له كاتيكا كه به پشتا خه و تبوم هه تا دايكم چو ده ستي بشوات خوم هه لگرانه وه و به زگا خه وتم . ئه مه هه وه لين جار بوو كه هه لده گه را مه وه
دوي شه و زور كه م نوستم و ديسانه وه دايكم هه تا به ياني ئازار داو و به لاي منه وه نه نوست
ئه م به يانيه كه باوكم چوو بو سه ر كاره كه ي به دوايا چاوم ده گيرا هه تا له درگا چوه ده ر چاوه روان بوم بگه ريته وه به لام رويشت

Saturday, June 2, 2007

نوي جوزه ردان
دوي شه و وه ختيك باوكم به سه ر ده ستيا هه لمي ئه په راند بو هه وه لين جار قاقاي پي كه نينم ده بيسترا. له واقيعدا له و كاته دا هه م هه ستيكي جوانم بوو هه م كميكيش ده ترسام و له ترسانا كراسه كه ي باوكم توند توند گرتبوو.
باوكم زو زو وينه م لي ده گريت و دايكيشم ئه يوت له وانه يه ئه وه نده وينه ي لي بگري كه دواخري وه خت كه م بينيت ليان بروانيت. ئه مرو باوكم نيازي هه يه بچيت كه ل و په لي نويم بو بكريت. هيوادارم وه كوو جاران شتي چاكم بو بينيته وه

ده و يازده ي جوزه ردان
باوكم 3 شه لوار و كراسيكي بوم كري. زورم پي ئه كه وت. له به ريان كردم و ديسان ته ق شه ق وينه كيشان ده ستي پي كرد. ژماره وينه كانم گه يشتوه به 230 دانه. دويني 11 جوزه ردان شوكر بو خوا باوكم ئازار نه دا و كچيكي ئارام و هيديكا بوم.
قه رار بو دويني بچين بو مالي خالوزاي دايكم به لام خوشكه زاي دايكم وتي ديم بو ئه وي و نه هات و ميوانيه كه يشمان لي شيوا.

دوازده ي جوزه ردان
دوي شه و ميوانمان بوو. دايكم چيشتي دروست ئه كرد و من زورتر لاي باوكم بوم. له گه ل باوكمدا و له باوه شيدا به ناو هوده كا پياسه مان ده كرد. ميوانه كانيشمان منيان زور ئه دواند و منيش به و كاره شاد ئه بووم

Wednesday, May 30, 2007

سه د و چوار روژان

( نوي جوزه ردان(30 ي مانگي مه ي
ئيمرو 104 روژه م؛ ديسان ئيشي ده رونيم بوو و له كاتژميري پينجي به يه نايه وه نه خه و تم و دايكم به ياني ده واي گريدميكسچري پي دام و كه ميك باش بومه وه له دوينيوه بريك ورياتر بومه ته وه؛ به دواي ده نگه كاندا ده گه ريم و سه رم وه رده چه رخينم. بو باوك و دايكم به نازه وه پي ئه كه نم. ئيسته جوان ئه يانناسم و زورم خوش ئه وين. دوي شه و به زواني بي زواني به باوكم وت چه ن ده ست ليباسي نوي و گه وره م بو بكري و برياري دا پينج شه ممو ئه م كاره بكات.
هه مو شه وي باوكم ده مگريت و به زور قه تره ي مولتي ويتاميني( يه ع) ناخوشم پي ئه دا. دوكتور وتويه تي تا شه ش مانگان بي خوم، تازه دواي ئه وه ش قه تره ي ئاهه نم پي ئه ده ن و ئه و له م بوگه ن تره و ئه بيت له گه ل ئاو پرته قال بي خوم
ئه ليم بليي بتوانم ئه و ئاهه نه ي بتاوينمه وه يان نا؟ كه سيك هه يه رينويني ئه من بكات

Tuesday, May 29, 2007

102 روژه

ئيمرو من 102 روژمه ؛ تازه نمه نمه تي ده گه م كه دونيا چيه ، دوي شه و ساعه تي چواري به ياني له خه و هه لسام و زور بي تا قه ت بوم و دايكم ته واو بيزار كرد. ئاخه ر ئهويش زور ماندوه و زه حمه تي زورم پيوه ده كيشيت، هيوادارم بتوانم روژيك قه ره بوي زه حمه ته كاني بكه مه وه؛

Sunday, May 27, 2007

چه ن روژيكه قسه ي ناخم نه نويسيوه؛ دو سي روژه كغه و بفه م كه م بوه تو ؛ دويني شه ممو 6ي جوزه ردان كه ميك سكم ئه ييشا. ئه مرو شوكر بو خوا باشترم. ساعه تي 6 به ياني هه لسام له خه و له گه ل بابه و دايه مدا كه ميك دوام.
چه ن روژيكه باوكم دوربينيكي كانوني ديجيتالي كريوه و وينه م لي ئه گري و منيش هه رجار فيگوريكي بو ده گرم به لام ميشوله والي هاتوو كولمي له پينج لاوه گه زيوه و كولمي 100 روژه مي سور كردوه .
له زواني باوكمه وه
""" وينه كه ت دهرماني سه ر جه رگي برينداري منه
كاتي دلته نگي به ته نيا هه ر ئه وه ياري منه""""""
له زواني خومه وه
"""""" سه د بريا منيش وينه ي وينه كه م
پير نه بوومايه له پيناوي خه م
يا وينه م وينه ي ئاوينه يه ك بوايه
دونياي ده روني پيشان بدايه
ماموستا شه ريف"""""
راستي من كاتيك باويشك ئه ده م له ئاخرو ئه ليم """" ئاااااااااا"""" و ئه وه سپاسي دايكم (گولي خانم) ده كه م ئا خه ر دايكم زه حمه تم زور پيوه ده كيشيت و منداليكي ساوا بوم دايكم به خيوي كردم ئه و نه بوايه ده مردم، به لاي لايه و گوراني......ئئ

Tuesday, May 22, 2007


به ناوي خداي دلاوا و دلووان

ئه مه دوهه مين ناميلكه ي منه ئيسته من 3 مانگ و 6 روژمه। دويني شه و له گه ل باوك و دايكمدا زور دوام به لام ئه وان هيشتا جوان له قسه كانم تي ناگه ن نازانن چه نيك قسه له دلمايه بويان بيژم। روژيك ده بيت گه وره ده بم، ئاقل ئه بم ، شوره كچيكي جوانم لي ده ر ديت و ده چمه زانكو و ئه بمه دوكتوراي ئه ندازياري و ئه وسا ئه ليم ئه وروژانه ئه مويست ئه مه تان پي بليم به لام زواني ناو زارم نه يده تواني هه ستي ده مارانم پيشان بدا نه يده تواني .... نه يده تواني

Monday, May 21, 2007

:باوكم ئه م شيعرانه ي وه كوو سروديك بوم وتوه
كـــــچي من


ئه ي كچي منه و كچي من، كچي منه و زور جـوانه
ئه ي كچي منه و كچي من، گولي جواني كـوردانه
قوربانت بم دله كه م، هه رتوي تاقه گولــه كه م
له خــوشي تويه ئازيز، ئاوا چلاو چــل ئه كه م
ئه ي كچي منه و كچي من، كچي منه و زور جوانه
ئه ي كچي منه و كچي من، شازاده ي كـوردستانه
دنيا و ئازيزم ئه توي، گولي جواني پر شـــكوي
قوربانت بم گولي من، تو هيـديكا و له سه ر خوي
ئه ي كچي منه و كچي من، كچي منه و زور جوانه
ئه ي كچي منه و كچي من، گولـي جواني كوردانه
ده روني پر له هه ستم، ده كه م به شيعريكي جوان
پيشكه شي ئه كه م به تو، ئه ي تاقانه ي نيشــتمان
ئه ي كچي منه و كچي من، كچي منه و زور جوانه
ئه ي كچي منه و كچي من، شازاده ي كـوردستانه
كچــي من گولي هيروي، دارسـتاني پر چروي
بو تــوي ده ليم گوراني، تو جوانترين تامازروي
ئه ي كچي منه و كچي من، كچي منه و زور جوانه
ئه ي كچي منه و كچي من، گولـي جواني كوردانه

لاي لايه
هه ي لايه لايه لايه، گولي من هيــــديكايه
ئه ي هيديـكاي جوانم
ئه ي گولي ك‍‌‌‌وردستانم
بو توي ده ليم گوراني
هيدي قه زات له گيانم
هه ي لايه لايه لايه، گولي من هيــــديكايه
ئه ي هيديكاي هيـديكا
هه ر ئه توي گولي ئيمه
تو شازده ي كـورداني
تو گولي كـوردستاني
هه ي لايه لايه لايه، گولي من هيــــديكايه
قه زات بگرم گــوله كه م
چوله كه ي سه ر چله كه م
ئه وا غونچه ي تو پشكوت
وه ره هيزي بابه ي خوت
هه ي لايه لايه لايه، گولي من هيــــديكايه
وه ره با تــــيِر بت بينم
وه ره ئه ي نازه نيـــم
وه ره خوشي ژيـنه كه م
ئه ي كچه شيريـنه كه م

Wednesday, May 9, 2007

من كيم؟

من ناوم "" هيديكا"" يه له روژي 27 ي ريبه نداني سالي 1385 هه تاوي دا كات ژمير 3:15 له شاري تاران به دونيا هاتم.
باوكم سي سالي بوو و دايكم بيست و پينج سال
ئيسته كه ئه م ويب لاگه م دروست كردوه نه وه د و پينج روژمه. باوكم ئه ليت تا حه ز بكه ي جوانم
ماناي ناوي من له سه رخو و ئارام و هيديه قه وم و كه س منيان خوش ئه ويت به تايبه ت دايه گه وره ي باوكيم (ئامه خانم) و خالو ئاواتم
هيوادارم بتوانم به رده وام تا سا له هاي سال باسي دلي خوم بنووسم
تازه فيري گغه و بفه بوگم شه وانه له گه ل باوكمدا ئه توانيت له م لاپه رانه دا وينه كانم ببينن